RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIE

Szanowni Państwo, publikujemy ten dokument w celu wyjaśnienia powodów, dla których gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach działalności prowadzonej przez Publiczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Lipnie, ul. 11 Listopada 23A, 87-600 Lipno. Informacje zamieszczone poniżej określają co się dzieje z Państwa danymi osobowymi w trakcie odwiedzania naszej strony internetowej. Pragniemy Państwa zapewnić, że w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie wdrożyliśmy do bieżącego stosowania politykę ochrony danych osobowych, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne zastosowane w celu zapewnienia właściwej zgodnej z prawem, ochrony Państwa danych osobowych.

I. DANE OSOBOWE

1. Co to są dane osobowe ? Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe, identyfikator internetowy), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania. Reasumując możemy stwierdzić, że dane osobowe to są takie dane, które pozwalają na identyfikację danej osoby.

2. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku ? Przetwarzamy dane, które przekazujecie nam Państwo np. w formularzu kontaktowym. Inne dane gromadzone są automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasz system technologii internetowej, podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego lub czas edycji strony). Gromadzenie tych danych następuje automatycznie, kiedy tylko wejdziecie Państwo na naszą stronę internetową.

3. Co to znaczy przetwarzanie danych ? Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

4. Kto jest Administratorem Danych (to znaczy kto ma wpływ na ich przetwarzanie oraz bezpieczeństwo) ? Administratorem Państwa danych jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie ul. 11 Listopada 23A, 87-600 Lipno, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Panią Annę Kaźmierczak, tel. (54) 234 33 89, adres email do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane ? Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Państwa zgoda na przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”). Państwa dane mogą być przez nas przetwarzane w kilku różnych celach, przykładowo:

• swoje dane możecie nam Państwo udostępnić wysyłając maila lub korzystając z zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Państwa dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, która wyrażana jest automatycznie w chwili, gdy wysyłacie Państwo do nas swoje dane (np. adres mailowy). Państwa zgoda jest dobrowolna – proszę pamiętać , że możecie Państwo w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane wcześniej informacje, o ile tylko nie jest to związane z prowadzoną przez nas ustawową działalnością;

• jeżeli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem ze świadczonej przez nas działalności, to Państwa dane Twoje przetwarzamy w związku z korzystaniem przez Państwa z przedmiotu naszej działalności. Odbywa się to zawsze za Państwa wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar skorzystania z naszej działalności , zostaniecie Państwo poinformowani jakie dane osobowe będą nam potrzebne;

• Możemy też przetwarzać Państwa dane w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz bezpieczeństwa naszych informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziecie Państwo korzystać z naszej infrastruktury informatycznej lub będziecie się z nią łączyć, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes. 

• Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani podjęciem pracy u nas, to Państwa dane przetwarzane będą w postaci nadesłanej przez Państwo aplikacji lub CV. Odbywa się to za Państwa wiedzą i pisemną zgodą, którą można w każdej chwili cofnąć. W przypadku cofnięcie zgody na przetwarzanie danych Państwa kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Państwa dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określać będą przepisy prawa pracy oraz wewnętrzne procedury określające sposób przetwarzania danych w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Lipnie.

6. Komu przekazujemy Twoje dane ? Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. takim jak: operator pocztowy, organ nadzorczy. Mamy też obowiązek udostępnić je na żądanie podmiotów uprawnionych do tego na podstawie innych przepisów prawa, np. sądy lub organy ścigania. Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy instytucje te zwrócą się do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w także podmioty świadczące na rzecz Administratora Danych usługi informatyczne i serwisowe. Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych, dostępnych pod adresem:

(https://www.facebook.com/about/privacy).

Zgromadzone dane przekazywane są wg. wypowiedzi Facebook’a do USA i innych krajów trzecich spoza europejskiego obszaru gospodarczego które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych osobowych jak w krajach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyć to będzie portali społecznościowych Facebook i Instagram. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez te portale są dostępne pod linkami:

Zasady dotyczące danych (facebook.com)

https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875

Na terenie Unii Europejskiej dzięki RODO macie Państwo zapewniony identyczny poziom ochrony we wszystkich Państwa danych osobowych we wszystkich krajach członkowskich. Tekst RODO jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

7. Jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane ? Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. W tym celu wykonujemy systematyczne przeglądy posiadanych dokumentów papierowych i elektronicznych, usuwając zbędne, których czas przydatności minął. Proszę pamiętać, że o czasie przetwarzania Państwa danych, zależnie od podstawy w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Państwa danych, niezależnie od Państwa woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, czy przepisy dotyczące rachunkowości. Państwa dane będą głównie do nas trafiać w związku z prowadzoną przez nas działalnością. Państwa danych na pewno nie będziemy wykorzystywać w innym celu – np. do reklamowania naszej działalności. Jeśli Państwa dane pozyskaliśmy w celu utworzenia dokumentacji finansowej Państwa dotyczącej to dane te będą przetwarzane przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty wytworzenia danej dokumentacji finansowej. Jeśli posiadane przez nas dane miałyby zostać wykorzystane w inny celu, niż w jakim zostały one pozyskane, to zostaniecie Państwo zawsze o tym przez nas o tym poinformowani i będziecie mieli Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu.

8. Jakie macie Państwo prawa w stosunku do swoich danych ? Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, to zawsze macie Państwo prawo do:

• żądania dostępu do danych,

• ich sprostowania,

• żądania usunięcia, 

• lub ograniczenia czynności przetwarzania,

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

• przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

Możecie Państwo także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Państwa dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Jeśli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Państwu danym osobowym, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz informacja o profilowaniu. W oparciu o Państwa dane nie są podejmowane przez nas żadne decyzje, które miałyby charakter zautomatyzowany (tzn. bez udziału człowieka). Nie podejmujemy także żadnych działań, które miałyby na celu profilowanie osób, których dane pozyskaliśmy.

10. Jak chronimy Państwa dane ? W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych stosujemy wymagane prawem środki organizacyjne i techniczne. W naszej siedzibie zainstalowaliśmy niezbędne zabezpieczenia fizyczne, aby uniemożliwić dostęp do danych osobom nieuprawnionym. Nasi pracownicy posiadają wymagane upoważnienia do przetwarzania ( każdy w zakresie wynikającym z racji piastowanego stanowiska) oraz mogą przetwarzać dane w sposób ograniczony, tzn. tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków służbowych.

11. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich Nasza strona nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników, nadawców i odbiorców wiadomości oraz osób zainteresowanych otrzymywaniem powiadomień o naszej działalności. Informacje kontaktowe od odwiedzających (takie jak numery telefonów i adresy poczty elektronicznej użytkowników) są wykorzystywane do udzielania Państwu odpowiedzi na składane zapytania, wysyłania informacji o przedmiocie naszej działalności. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji, bez zgody swoich rodziców lub opiekunów prawnych. Zgody takiej będziemy wymagać w każdym przypadku, gdy uzyskamy wiedzę, że użytkownik jest osobą niepełnoletnią („dzieckiem”) w rozumieniu krajowych przepisów o ochronie danych osobowych.

12. Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych We wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych reprezentuje nas Pan Robert Bagińśki, który sprawuje u nas funkcję Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z nim jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 724 782 446. 

 

II. PLIKI COOKIES

1. Czym są pliki cookies i do czego służą ? Cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa urządzeniu i używane przez serwer do rozpoznania tego urządzenia przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z strony. Cookies nie służą do ustalania Państwa tożsamości użytkowników, a jedynie Państwa urządzenia - m.in. po to, by po rozpoznaniu używanej przeglądarki, wyświetlany obraz był jak najlepiej dopasowany do możliwości technicznych sprzętu (np. jego rozdzielczości) lub jego typu (wersja „stacjonarna” - desktopowa lub mobilna). Cookies są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie Państwa zainteresowań i dostosowanie do nich stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Cookies używają obecnie praktycznie wszystkie działające w Internecie serwisy - wyszukiwarki, strony informacyjne, blogi, sklepy internetowe, strony urzędów, czasopism i gazet, itd. Korzysta z nich także nasza strona. Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć na stronie: www.wszystkoociasteczkach.pl

2. Co robią cookies ? Generalnie działają one na następujących zasadach: 

• identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał naszą stronę; 

• dane pozyskane z „cookies” nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach;

• nie są szkodliwe ani dla Państwa oraz dla Państwa komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania;

• nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach;

• domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył; 

• na podstawie Państwa zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

3. Jakie są rodzaje plików cookies ? Występują następujące typy cookies: 

• "Ciasteczka sesyjne" – (ang. session cookies) są tymczasowymi plikami, przechowywanymi w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia jej sesji (czyli do chwili zamknięcia przeglądarki). Te pliki są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Po zamknięciu przeglądarki powinny być automatycznie usuwane z urządzenia, na którym oglądaliście Państwo stronę; 

• "Ciasteczka stałe" – (ang. persistent cookies) ułatwiają korzystanie z często odwiedzanych stron (np. zapamiętują ulubiony układ kolorystyczny, albo układ menu na Państwa ulubionych stronach). Pliki te przechowywane są w odpowiednim folderze przez dłuższy czas, który można regulować w ustawieniach używanej przeglądarki. Za każdym razem, gdy odwiedzamy stronę, dane z tych ciasteczek są przekazywane na serwer. Ten typ plików cookie, z angielska jest czasem nazywany "śledzącymi" (tracking cookies); 

• "Ciasteczka zewnętrzne" - (ang. third parties cookies) - są plikami pochodzącymi zazwyczaj z serwerów reklamowych, serwerów wyszukujących itd., współpracujących z właścicielem danej strony. Dzięki nim wyświetlane reklamy są dostosowane do Państwa preferencji i zwyczajów, co w zamian niejednokrotnie pozwala na bezpłatne korzystanie z części zawartości serwisu. Z ich pomocą są również zliczane "kliknięcia" na reklamy, preferencje użytkowników etc;

4. Czy trzeba wyrazić zgodę na używanie przez nas cookies ? Pamiętajcie Państwo , że macie możliwość samodzielnego zarządzania „cookies". Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których Państwo korzystacie (zazwyczaj domyślnie mechanizm jest włączony). W najpopularniejszych przeglądarkach jest możliwość: 

• zaakceptowania obsługi „cookies”, co pozwoli na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe; 

• zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Państwo witryn; 

• określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.; 

• blokowania lub usuwania cookies.

UWAGA: Informacje na temat możliwości włączenia i wyłączenia ciasteczek w najbardziej popularnych przeglądarkach znajdziecie Państwo pod następującymi linkami: 

• Google Chrome

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Opera 

• Safari

Pozostawienie przez Państwo ustawień przeglądarki bez zmian oznacza zgodę na stosowanie przez nas ciasteczek. Ich blokowanie lub wyłączenie obsługi niektórych ich rodzajów może uniemożliwić Państwu natomiast skorzystanie z pełnej funkcjonalności strony lub zakłócić jej poprawne funkcjonowanie.

5. Do czego wykorzystujemy cookies ? W ramach strony stosowane są ciasteczka stałe. Wykorzystujemy je w następujących celach: 

• zapamiętania zalogowanego użytkownika; 

• przechowywania ustawień wyglądu strony (m.in. ustawienia kontrastu).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - FANPAGE FACEBOOK

 

REALIZACJA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Poniższa klauzula informacyjna dedykowana jest osobom odwiedzającym fanpage Facebook Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie w szczególności osobom, które: dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

1. Administratorem Państwa danych osobowych, zamieszczanymi na niniejszym profilu (fanpage’u), jest Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie, ul. 11 Listopada 23A, 87-600 Lipno. Dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

2. Z Administratorem Danych można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Z Inspektorem Ochrony Danych, powołanym przez Administratora, można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc na numer telefonu komórkowego 724 782 446.

4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a dotyczy:

• Danych identyfikujących Państwa profil (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);

• Zdjęć profilowych;

• Innych zdjęć, w szczególności związanych z bieżącą działalnością Administratora Danych;

• Treści Państwa komentarzy oraz treści rozmów prowadzonych za pomocą aplikacji Messenger, o których mowa w pkt 6.

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody udzielonej wraz z wejściem na fanpage, a także mogą być przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez Państwa na osobnym formularzu.

6. Celem przetwarzania Państwa danych jest prowadzenie fanpage’a Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowanie za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń szkolnych, które organizujemy i w których uczestniczymy, w tym promowanie osiągnięć i umiejętności naszych uczniów/wychowanków, oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych są w szczególności podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora Danych usługi informatyczne i serwisowe Odbiorcą Państwa danych jest również właściciel portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., z siedzibą w Menlo Park 94025, California, 1601 Willow Road) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych, dostępnych pod adresem:

(https://www.facebook.com/about/privacy).

Zgromadzone dane przekazywane są wg. wypowiedzi Facebook’a do USA i innych krajów trzecich spoza europejskiego obszaru gospodarczego, które mogą nie zapewniać identycznego poziomu ochrony danych osobowych jak w krajach Unii Europejskiej. W szczególności dotyczyć to będzie portali społecznościowych Facebook i Instagram. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez te portale są dostępne pod linkami:

Zasady dotyczące danych (facebook.com)

https://pl-pl.facebook.com/szkolamuzycznalipno

8. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Państwem są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

9. Państwa dane osobowe, które posiadamy w wiadomościach prywatnych, są przechowywane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na dalsze przetwarzanie takich danych lub do chwili usunięcia przez Państwa swojego profilu na Facebooku. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, są one dostępne na naszym fanpage’u do czasu usunięcia ich przez autora.

10. Gromadzone przez Facebook Państwa dane osobowe, tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram, podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka, dostępnym pod adresem:

(https://pl-pl.facebook.com/legal/terms).

11. Przysługującymi Państwu prawami są:

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii zapasowych;

• Prawo do sprostowania danych osobowych;

• Prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zamieszczonych na fanpage’u danych;

• Prawo do przenoszenia Państwa danych;

• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez administratora Państwa danych osobowych, narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

13. Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

14. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania komentarzy.