Nabór na rok szkolny 2024/2025

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja uczniów Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną Administratorem danych osobowych jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie reprezentowana przez dyrektora, ul. Okrzei 3, 87-600 Lipno Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 542343389 Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

1. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z: 1) art. 6 ust. 1 lit c, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej w celu przyjęcia dziecka do szkoły, 2) art. 9 ust. 2 lit. b i g RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej oraz jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, 3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.

2. Dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym są nimi m.in. organ prowadzący placówkę oświatową oraz organy nadzoru oświatowego, podmioty świadczące usługi pocztowe, telekomunikacyjne, organy ścigania oraz inne podmioty publiczne, gdy istnieje do tego stosowna podstawa prawna i faktyczna. Dane będą również ujawnione pracownikom i współpracownikom w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne jednakże przekazanie danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę praw.

3. Dane osobowe: a) kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego, b) kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane przez okres roku chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, c) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody. 4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych/danych Twojego dziecka przez Administratora masz prawo do: 1) dostępu do treści Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 15; 2) sprostowania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 16; 3) usunięcia Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 17, jeżeli: a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, b) Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane, c) Twoje dane osobowe/dane Twojego dziecka są przetwarzane niezgodnie z prawem, 4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych/danych Twojego dziecka, na podstawie art. 18; 5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 5. Podania danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator. 6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 7. Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania. 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie, zaprasza każdego, kto chce nauczyć się grać na instrumencie i razem z nami odkryć pasjonujący świat muzyki.

U nas nauczysz się grać na:

 • akordeonie
 • fortepianie
 • gitarze
 • perkusji
 • skrzypcach
 • klarnecie
 • flecie poprzecznym
 • saksofonie
 • trąbce
 • puzonie
 • waltorni
 • gitarze basowej
 • kontrabasie

Możesz również grać w orkiestrach, zespołach oraz śpiewać w chórze. Przyjdź i spróbuj!

Kwestionariusz osobowy dostępny w zakładce "dokumenty do pobrania". Prosimy przesyłać drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub drogą pocztową.